E. Barrie Kavasch

AMERICAN INDIAN HEALING ARTS by E. Barrie Kavasch and Karen Baar (Bantam)

THE MEDICINE WHEEL GARDEN by E. Barrie Kavasch (Bantam)